Đoàn Thanh Niên

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Yên Nghĩa có 26 chi đoàn trực thuộc với hơn 300 đoàn viên đang sinh hoạt thường xuyên...

Đoàn Thanh niên phường luôn thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên. Các phong trào hành động  cách mạng của Đoàn. 

Xem thêm tin tức